Vårt miljöarbete

Vi på Stigab anser att miljöengagemang är en naturlig del i ett framgångsrikt företag.

Miljöpolicy

Vår vision är att tillhandahålla ledande tekniska lösningar för en hållbar framtid. För att kunna nå vår vision och utveckla vår verksamhet över tid integrerar vi hållbarhetsperspektivet i vår verksamhet. STIGAB’s främsta mål är att vi, tillsammans med vårat moderbolag Addtechs, minimerar den negativa inverkan samt maximerar positiv inverkan på planeten samt för våra kunder, anställda och samhället i stort. Vår miljöpolicy beskriver hur vi gemensamt förbättrar vår miljöprestanda på STIGAB.

Engagemang

 • Kontinuerligt se över och förbättra våra miljömål för en hållbar utveckling.
 • Minska vår miljöpåverkan genom att optimera transporter av gods.
 • Effektivisera användningen av vår förbrukade energi.
 • Uppmuntra och ställa krav på våra leverantörer att minska sin påverkan på klimat och miljö.
 • Alla resor bör utvärderas utifrån utsläppsperspektiv, affärsnödvändighet, tidseffektivitet och ekonomi. Vårt mål är att resa med den mest klimatsmarta metoden.
 • Arbeta för att optimera användningen av resurser som energi, bränsle, råvaror, avfall, vatten och mark i vår verksamhet samt att undvika användning av farliga kemikalier.
 • Vi följer alla relevanta lagar och förordningar men riktningen är mot bästa praxis.
 • Miljöskyddsåtgärder bör genomföras när det är tekniskt genomförbart och rimligt ur en företagsekonomisk synpunkt.
 • Inkludera miljöaspekter tidigt i våra beslutsprocesser för vår verksamhet.
 • Främja omställningen till en cirkulär ekonomi.
 • Transparent rapportering och kommunikation om vår miljöprestanda.

Arbetsmiljö

 • Vi arbetar för att alla ska trivas och känna sig trygga på arbetsplatsen genom årliga möten och anonyma enkäter.
 • Vi ser till att alla anställda har rätt arbetsredskap och vi förhåller oss till ett ergonomiskt arbetssätt genom att ha reglerbara stolar och bord.
 • Vi arbetar för hälsa och arbetsglädje genom att engagera medarbetare.
 • Vi riskbedömer kontinuerligt arbetsmiljön och vidtar förebyggande åtgärder.
 • Vi följer upp och utvärderar arbetsmiljöåtgärder för ständiga förbättringar.
 • Vi introducerar nya medarbetare i verksamheten inklusive i skyddsrutiner och i hälsoprogram.

Code of Conduct

Addtech, som är vårat moderbolag, har som mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och hög kvalité. Varje år producerar Addtech en hållbarhetsredovisning där hela koncernens resultat av CSR-arbetet redovisas. Sedan flera år tillbaka finns en uppförandekod (Code of Conduct) som du kan läsa mer om på Addtech’s hemsida. För att läsa mer om vår Code of Conduct, klicka här.

Miljöpåverkan

Eftersom vi inte har någon egen produktion har vi extra stort ansvar när det gäller leverantörer och transporter. Vårt miljöarbete här går främst åt att arbeta med miljömedvetna tillverkare och att tänka miljövänligt i samband med transporter och kontorsverksamhet som vi kan vara med och påverka.

Visselblåsarfunktion

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Addtech har därför en visselblåsartjänst som ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande.

Visselblåsarfunktion - Addtech

Norsborg, 21 mars 2023
Niclas Qvist, VD

[ubermenu config_id="main" menu="166"]
Hem
Elektromekanik för krävande tillämpningar
apartmentsmartphoneclock