WPCCOIL

SWC4747KA100-600: Trådlös laddning – Mottagarspole

SWC RX

SWC4242KB120-100: Trådlös laddning – Mottagarspole

WPC60015watt

SWC4848KA100-600: Trådlös laddning – Mottagarspole

RWC5353

RWC5353EJ240-500/501: Trådlös laddning – Sändarspole

WPC A11

RWC5050AK060-500: Trådlös laddning – Sändarspole

singlecoil

SWC5547AK120-500: Trådlös laddning – Sändarspole

WPCA6MultiCoil

SWC10056AA120-500 : Trådlös laddning – Sändarspole

RWC2727

RWC2727AH070-300: Trådlös laddning – Sändarspole